ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ ᑭᓯᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᕐᑎ

status: ᐱᓇᓱᒐᖅ ᐊᑕᔪᒥᒃ (35 ᑫᕙᓪᓚᒍᓰᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ)
Departement: ᓂᐅᕕᕐᕕᒃ ᑎᑭᓭᕕᒃ
Direct supervisor: ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ ᑭᓯᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨ
Location: Kuujjuaq
Starting date: ᑐᑭᑖᕈᑎᐅᒋᐊᓕ
Posting end date: Until the position is filled

ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᖏᑦ ᐃᓂᖃᕐᑎᓯᑦᓯᐊᓲᖑᕗᑦ, ᐊᑦᑕᓇᖕᖏᑐᓂᒃ ᐊᑭᑐᔫᒐᑎᓪᓗ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐃᓄᑐᐃᓐᓀᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓗᕐᖁᓯᕐᒥᒍᓪᓗ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ. ᐱᓇᓱᐊᕐᑎᓯᒍᑎᒥᑎᒍᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᒥᑎᒍᓪᓗ, ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑎᑦᓯᖃᑎᐅᔪᑦ ᕿᑦᑌᖓᔮᑦᓯᐊᑐᓂᒃ, ᓄᖑᑦᑕᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᖕᖏᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖃᕐᓂᒥᒃ.

ᐱᓇᓱᐊᕆᐊᓕᖏᑦ ᑲᒪᒋᒋᐊᓕᖏᓪᓗ

ᐊᖓᔪᕐᖄᖃᕐᓗᓂ ᓂᐅᕕᕐᑏᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᖓᓂᒃ, ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ ᑭᓯᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᕐᑎ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᑭᓯᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃᓱᓕᓕᕐᑎᓯᔨᐅᒐᔭᕐᑐᖅ ᓂᐅᕕᐊᖑᒋᐊᓕᓐᓂᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓗᓂ. ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᓂᐅᕕᕈᑎᕕᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᑭᓯᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᑎᐅᓗᓂ ᑎᑭᓴᕐᑕᐅᓂᕆᒋᐊᓕᖏᓐᓂᓗ ᐅᓪᓗᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐋᕐᕿᖓᑎᑦᓯᔨᐅᓗᓂ. ᐊᖓᔪᕐᖄᖃᕐᓗᓂ ᓂᐅ[ᕐᑏᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᖓᓂᒃ, ᐱᐅᓕᓂᐊᒌᑦ ᑭᓯᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᕐᑎ ᒪᑯᓂᖓ ᐱᓇᓱᐊᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ:

 • ᓱᖁᐃᓯᑦᓯᐊᓗᓂ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑏᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒨᕐᑕᐅᔪᑦ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᑐᓂᒃ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᓯᐊᕐᒪᖔᑕ, ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᓗᓂ;
 • ᐸᕐᓇᓯᒪᑦᓯᐊᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᓴᓇᔭᐅᔪᑦᓴᓂᒃ ᐱᐅᒃᑯᑎᖏᓐᓂᓗ ᒪᓕᑦᓱᒋᑉ ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ ᑭᓯᑕᐅᒍᑎᖏᑦᑕ ᐊᑑᑎᔭᐅᓂᖏᑦ;
 • ᓂᐅᕕᕐᑏᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᖓᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᕙᓪᓗᓂ ᒪᑯᓂᖓ, ᓄᓇᓕᑦᑎᒍᑦ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓂᑦᑐᕕᓂᐅᓕᕐᑎᓗᒍ: ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ ᐊᖏᓂᖏᓪᓗ ᐅᓯᔭᐅᔪᑦ, ᓂᐅᕕᐊᖑᔪᑦ ᐊᑭᖏᑦ, ᐴᕐᑐᑕᐅᒍᑎᖏᑦᑕ ᐊᑭᖏᑦ, ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᖏᑦᑕ ᐊᑭᖏᑦ, ᐅᓯᔭᐅᒍᑎᖏᑦᑕ ᐊᑭᖏᑦ ᓂᐅᕕᐊᖑᔪᑦ ᑲᑐᑎᑦᓱᒋᑦ ᐊᑭᖏᑦ;
 • ᐱᖕᖑᑎᑦᓯᓗᓂ ᐱᓇᓱᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᑎᐅᔪᓂᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒥ ᐱᐅᓕᓂᐊᒌᑦ ᐃᓚᑦᓭᑦ ᑎᑭᓵᕕᓃᑦ, ᑎᑭᓴᕐᑕᐅᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᑎᑭᕋᑕᖕᖏᑐᑦ, ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᑦ, ᑎᑭᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᓱᓇᒐᓚᖃᐅᑎᒨᕐᑕᐅᓂᖏᓪᓗ;
 • ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᒍᓄᑦ, ᐅᖁᒣᓐᓂᕆᒐᔭᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᒥᑦᓴᐅᓴᕐᓗᓂ ᐊᖏᓂᕆᒐᔭᕐᑕᖏᓐᓂᓗ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᒋᐊᓖᑦ;
 • ᑐᑭᑖᕐᑎᐅᓗᓂ ᐱᐅᓕᓂᐊᒌᑦ ᓴᓂᕐᕙᑕᐅᓯᒪᕕᒋᓂᐊᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᒥᑦᓴᐅᓴᓪᓗᑯᐊᐱᒍᑏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᑕᐅᕐᓯᑕᐅᒍᑎᑦᓴᖏᓪᓗ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖏᒍᑦ;
 • ᑕᕐᖀᑦ ᓯᑕᒪᑕᒫᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖃᕐᐸᓗᓂ ᐱᐅᓕᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᑭᓯᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᕐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᒍᑦᔨᕕᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒍ;
 • ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᓂ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖃᕐᓗᓂᓗ ᐃᓕᑦᓴᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᒥᓂᒃ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᒪᖔᑕ ᐱᕕᑦᓴᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐊᑐᑦᓯᐊᓗᓂ;
 • ᐱᓇᓱᖃᑎᐅᓗᓂ ᓯᖁᒥᓯᓚᔪᕐᓂᐊᑎᓄᑦ ᓂᐅᕕᕐᑎᓄᓪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓄᓗ;
 • ᓂᐅᕕᕐᑏᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᖓᑕ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᐸᒥᓗᓂ.

ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᒋᒋᐊᓕᖏᑦ

ᐱᓇᓱᐊᕐᓯᒪᓂᖓ/ᖃᐅᔨᒪᐅᓯᖏᓪᓗ

 • ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓂᐅᕕᕐᑎᐅᓂᕐᒥ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᓯᒪᓗᓂ ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ ᒪᑭᑕᑎᒐᓱᐊᕐᑕᖃᕐᓂᒥᒃ
 • ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐱᖓᓱᓂᒃ (3) ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᓇᓱᐊᓚᐅᕐᓯᒪᓗᓂ
 • ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐱᓇᓱᓕᓂᐅᒍᓂ (ᐃᑲᔪᕐᓯᒐᔭᕐᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖓᓂᒃ)
 • ᒪᕐᕉᓂᒃ ᐅᖃᐅᓰᓐᓂᒃ ᐅᖄᒍᓐᓇᓗᓂ ᐱᖓᓲᒻᒪᑕ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓲᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᒍᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓘᓃᑦ)
 • ᖃᕆᑕᐅᔭᕈᑎᓂᒃ Microsoft Office programs ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᓗᓂ

(ᐊᓯᖏᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᓯᒪᔭᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓯᒪᔭᖏᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᕐᒥᔪᑦ.)

ᐊᑐᕈᓐᓇᕆᐊᓕᖏᑦ

 • ᐃᓂᓪᓚᖓᑦᓯᐊᓗᓂ;
 • ᓯᕗᓪᓕᐅᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑲᒪᒍᓐᓇᓗᓂ;
 • ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᓗᓂ;

ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᖏᑦ / ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᖏᓪᓗ

ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᖏᑦ ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᖃᕐᑎᓯᑦᓯᐊᓲᑦ, ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᓂᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᒥᓗ ᒪᓕᒐᖃᑦᓯᐊᓱᑎᒃ. ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᖏᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᓕᐅᑎᖃᓲᑦ $27.61-ᓂᒃ ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᑕᒫᑦ ᐱᓇᓱᓕᓂᐅᒍᓂ ᐅᓄᕐᓂᓴᐅᒐᔭᕐᑐᖅ.

*ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᑖᕋᓱᐊᕐᑐᓂ ᓇᓪᓕᑳᔭᐅᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᑦᓴᕈᕐᕕᐅᓛᕐᑐᑦ.