ᐊᑦᑕᑐᕈᑎᓄᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑏᑦ

ᐊᒃᑕᑐᐊᕈᑎᑎᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᑎᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ.

ᐃᒣᓘᕐᓗᑎᑦ? ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑎᑖᕈᓐᓇᒪᖔᕐᐱᑦ ᖃᐅᔨᒍᒪᒍᕕᑦ, ᑐᓂᔨᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᑖᒃᓰᕈᑎᓕᕆᔭᐅᒍᑎᕕᓂᑎᓐᓂᒃ ᐁᑉᐸᐱᓪᓗ ᐱᖏᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓅᕐᓗᒋᑦ. ᐱᒍᓐᓇᑐᐊᕈᕕᑦ ᐊᑦᑕᑐᕈᑎᑎᓐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓪᓕᑎᕆᐅᑎᑖᕋᔭᕐᑐᑎᑦ.

ᐊᑦᑕᑐᕈᑎᓂᒃ ᐊᑭᑭᓪᓕᑎᕆᐅᑏᑦ ᑭᓯᑕᐅᓲᑦ ᐃᓪᓗᒥᐅᖃᑎᒌᓕᒫᓂ. ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ, ᐃᑲᔫᑎᑖᕐᑕᑐᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᓕᓐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓪᓕᑎᕆᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᑎᓯᒐᓱᐊᓲᖑᔪᒍᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑭᑭᓪᓕᑎᕆᐅᑎᑦᓯᐊᖑᓂᕐᐸᐅᒪᑕ.

ᐊᑦᑕᑐᐊᖃᕐᑐᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᓂᑦ ᐊᓪᓚᑖᕐᓯᒪᖕᖏᑯᑎᒃ, ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑖᒃᓯᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒪᒍᓐᓇᑐᑦ ᐅᕗᖓ 1-800-267-6299.