ᐃᓪᓗᑕᕈᒪᐅᑎ

ᐃᓪᓗᑖᕈᒪᒍᕕᑦ ᑕᑕᕐᓴᓯᒪᔪᒥᒃ ᑐᓂᔨᒋᐊᖃᕐᐳᑎᑦ ᐃᓪᓗᑕᕈᒪᐅᑎ ᑕᑕᕐᓴᒐᖅ (PDF, 568KB).

ᖃᓄᐃᓘᕐᑕᐅᒍᓯᖓ:

  1. ᐃᓪᓗᑕᕈᒪᐅᑎ ᑕᑕᕐᓴᒐᖅ ᑕᑕᕐᓴᓗᒍ. ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂᑦ ᐁᑦᓯᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓗᓐᓃᑦ ᐊᑦᔨᖓᓂᒃ ᐱᓗᑎᑦ.ᐅᕙᓂ (PDF, 568KB).
  2. ᑕᑕᕐᓭᒌᕐᓯᒪᓕᕈᕕᑦ ᐊᓪᓚᓗᒍ ᐊᑎᓕᐅᕆᐊᓖᑦ ᐊᑦᔨᖓᓂᓪᓗ ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᓗᑎᑦ (ᑕᒃᑯᒧᑦ ᐊᓪᓚᑎᒍᓪᓘᓃᑦ) ᐅᑯᐊ ᐊᓪᓚᖁᑏᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ:
    • ᒪᕐᕉᓂᒃ ᑭᓇᐅᓂᒃᓂ ᖃᐅᔨᒪᓇᕈᑏᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᑖᕋᓱᐊᖃᑎᑉᐱᓗᓂ ᐱᒋᓐᓂᒃ
    • ᑖᒃᓯᓕᕆᔭᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᐃᓪᓗᑕᕋᓱᐊᕐᑑᑉ ᐃᓄᒻᒪᕆᐅᑉ
  3. ᑕᑕᕐᓴᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᑎᕐᑎᓯᒍᓐᓇᒥᔪᑎᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓᓄᑦ. ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᑎᓪᓗᒍ ᐃᓪᓗᑖᕈᒪᐅᑎᑎᓐᓂᒃ ᑐᓂᔨᒍᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒋᐊᖃᕐᒪᑦ

ᐃᓪᓗᑕᕈᒪᐅᑎᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒨᕐᑕᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᐃᑦᔪᔭᐅᔪᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᕕᖓᓂ. ᐅᑕᕐᕿᔪᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᕕᖓᓄᑦ ᐊᑏᑦ ᐃᓚᐅᓕᕋᔭᕐᑐᖅ ᐃᓪᓗᑕᕈᒪᔪᓄᑦ ᐊᓪᓚᑖᕐᑎᑕᐅᒐᔭᕐᓱᑎᓪᓗ ᖃᑦᓯᓂᒃ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᖃᕐᒪᖔᕐᐱᑦ ᓱᑯᑦᓯᐊᓃᒻᒪᖔᕐᐱᓗ ᐅᑕᕐᕿᔪᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᑕᕐᕿᔪᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗᓗᓐᓃᑦ ᐅᓇ ᓇᕐᓂᓗᒍ ᐅᕙᓕ ᑕᕐᕿᑕᒫᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᑕᐅᓯᓕᕐᑕᐅᑲᑕᓲᑦ.

ᐃᓪᓗᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑐᖃᑐᐊᕐᐸᑦ, ᐃᓪᓗᑖᕈᒪᑦᓱᓂ ᐅᑕᕐᕿᔪᖅ ᐱᒍᓐᓇᕕᖃᓯᓲᖅ ᓱᑯᑦᓯᒦᓐᓂᖓ ᐅᑕᕐᕿᔪᓂ ᒪᓕᑦᓱᒍ ᐊᑦᑕᑐᐊᖃᓚᖓᔪᖅ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓲᖅ.

ᐃᓪᓗᑖᕋᓱᐊᕈᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖅ

ᐃᓪᓗᑖᕈᒪᐅᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓕᕐᑎᓗᒋᑦ, ᐱᑦᔪᔭᐅᔪᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᕕᖓ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᓕᕋᔭᕐᑐᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᕐᑖᕋᓱᐊᕐᑐᒧᑦ ᐃᓪᓗᑖᕈᒪᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᓂᕋᕐᓗᓂ ᖃᑦᓯᓂᓪᓗ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᖃᕐᒪᖔᑦ ᓱᑯᑦᓯᒦᒻᒪᖔᓪᓗ ᐅᑕᕐᕿᔪᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᒍᑎᖏᓐᓂ.

ᐃᓪᓗᑖᕋᓱᐊᕐᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕆᐊᓕᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᓗᓂᓗ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓᓄᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᒋᐊᓪᓚᒍᒪᒍᓂ.

ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐊᒡᒍᑕᐅᓂᖏᑦ

ᐃᓪᓗᑖᕈᒪᓯᒪᔪᖅ ᐃᓪᓗᑖᕐᑎᑕᐅᑐᐊᕐᒪᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓ ᐊᑦᑕᑐᐊᕐᑖᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᓲᖅ ᑕᑕᕐᓭᖃᑎᒋᑦᓱᒍᓗ ᑕᑕᕐᓴᕆᐊᓕᑦᑕᖃᑐᐊᕐᒪᑦ.

ᐃᓪᓗᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᑐᐊᕐᐸᑦ, ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒐᔭᕐᑐᑦ ᑕᑯᓂᐊᖃᑎᖃᕐᓗᑎᓪᓗ ᐲᕈᑎᓂᓪᓗ ᐋᑦᓯᓗᑎᒃ.